top of page

Algemene voorwaarden

3.1 Bij wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is Rewirtus BV gerechtigd om na een termijn van acht dagen na de verzending van een aangetekend schrijven met aanmaning om de facturen te betalen, de verkoopsovereenkomst te verbreken, waarbij de klant een forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn van 30% van de offerteprijs. Op de inning van de aldus door de klant verschuldigde som zijn alle hierna bepaalde regels integraal van toepassing. 3.2 Benevens voormelde forfaitaire schadevergoeding zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle werkzaamheden en/of dienstverlening welke op zijn verzoek reeds werden uitgevoerd/verleend.

Artikel 3

2.1 Alle door Rewirtus BV aangeboden offertes zijn vrijblijvend. Door de klant gedane verzoeken tot het verrichten van één of meerdere diensten of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveringen doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door Rewirtus BV zijn aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke (opdracht)bevestiging van Rewirtus BV, als uit het feit dat Rewirtus BV uitvoering geeft aan de overeenkomst. 2.2 Elke offerte of bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet. Elke bestelling gedaan door de klant is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot werd betaald

Artikel 2

1.1 * Elevessy is een handelsnaam voor de vennootschap Rewirtus BV met ondernemingsnummer BE0820.188.448. Bij verwijzingen naar Elevessy wordt onvoorwaardelijk de onderneming Rewirtus BV bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening, levering en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rewirtus BV en zijn opdrachtgevers/klanten. 1.2 Iedere opdracht in gelijk welke vorm ook, houdt van rechtswege de erkenning in vanwege de klant van zijn kennisname van onderhavige algemene voorwaarden en zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud. 1.3 Eventuele andersluidende algemene voorwaarden van de klant of eventuele afwijkingen op onderhavige algemene voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn mits voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door Rewirtus BV ; de bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan alsdan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing. 1.4 Ingeval de klant een handelaar is, zullen onderhavige algemene voorwaarden evenzeer van toepassing zijn, vanaf hun aanvaarding overeenkomstig voorgaande alinea, op alle toekomstige relaties tussen de partijen, zelfs indien er in voormelde toekomstige opdrachten niet uitdrukkelijk melding wordt gemaakt of wordt naar verwezen, behalve in geval van mededeling vanwege Rewirtus BV, onder gelijk welke vorm, van een recentere versie van algemene voorwaarden. 1.5 De ongeldigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een bepaling met gelijkaardige strekking die gelet op de bedoeling van partijen en de economie van de overeenkomst, de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 1

Artikel 4

4.1 Tenzij Rewirtus BV en de klant uitdrukkelijk anders of vooraf een vastgesteld bedrag zijn overeengekomen, zal Rewirtus BV de volgens zijn algemene tarieven geldende bedragen en erelonen aan de klant in rekening brengen. De tarieven en erelonen van Rewirtus BV zijn exclusief omzetbelasting (BTW), die mede aan de klant in rekening zal worden gebracht. 4.2 Rewirtus BV herziet haar algemene tarieven jaarlijks per 1 januari. Rewirtus BV is gerechtigd de aan de klant in rekening gebrachte tarieven te verhogen met het percentage waarmee haar algemene tarieven per die datum worden verhoogd. Rewirtus BV zal de klant zo tijdig mogelijk mededeling doen van een tariefverhoging. 4.3 Indien tijdens de duur van de door Rewirtus BV met de klant gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en anderen arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is Rewirtus BV gerechtigd het met de klant overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. 4.4 Rewirtus BV is ten allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen van de klant ter dekking van allerhande door haar voor te schieten en of voorgeschoten taksen, rechten en andere bedragen betaalbaar voor de uitgifte van haar facturen.

Artikel 5

5.1 Rewirtus BV is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rewirtus BV en/of de door haar ingezette medewerker(s), agenten of onderaannemers. 5.2 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Rewirtus BV, zullen de door Rewirtus BV haar bestuurders, ingezette medewerkers, agenten en/of onderaannemers jegens de klant niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade. 5.3 Iedere klacht en/of mededeling in verband met of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst dient binnen de 8 dagen per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Rewirtus BV met precieze opgave van de schade en/of tekortkomingen, en dit op straf van verval van alle rechten. 5.4 Rewirtus BV is nimmer aansprakelijk en tot geen enkele schadevergoeding gehouden voor andere dan de in dit artikel bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, waaronder o.m. begrepen : • directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de Klant; • schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de klant geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de klant of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt; • schade indien de klant onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Rewirtus BV te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd. 5.5 De klant vrijwaart Rewirtus BV en de door Rewirtus BV ingezette medewerkers, haar zaakvoerder, agenten en/of onderaannemers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan tijdens de uitoefening van de overeengekomen diensten. 5.6 De klant is gehouden alle schade te vergoeden die aan Rewirtus BV of aan de door Rewirtus BV ingezette medewerkers, zaakvoerder, agenten en/of onderaannemers ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de klant bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij Rewirtus BV niet in kennis heeft gesteld. 5.7 De klant mag in geen geval een verlies of beschadiging inroepen om de volledige betalingen of een gedeelte van de verschuldigde betalingen aan Rewirtus BV te staken. 5.8 De klant/aangifteplichtige is gehouden Rewirtus BV en haar bestuurders, personeel te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake de energieprestatiedecreten, EPB-regelgevingen (Vlaanderen - VEA, Wallonië - SPW en Brussel - BIM) en de uitvoeringsbesluiten ten laste van Rewirtus BV, haar bestuurders en personeel zouden worden gelegd en die te wijten zijn aan feiten en fouten waarvoor Rewirtus BV, haar bestuurders en personeel niet verantwoordelijkheid kan worden gesteld. Tevens kan Rewitus BV niet worden aansprakelijk worden gesteld voor voornoemde boetes dewelke door administraties en overheden worden opgelegd aan klanten van Rewirtus BV.

Artikel 6

6.1 De Klant erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van Rewirtus BV via elektronische post of per telefax kunnen verzonden worden naar het e-mail adres dat de klant heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd als een voldoende bewijs. 6.2 Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt eender welke factuur of aanmaning van Rewirtus BV, geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur – of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij Rewirtus BV toe te vermoeden dat deze facturen verzonden werden. Voor de aflevering van een kopie van een verzonden factuur of enig ander document, is Rewirtus BV gerechtigd om € 25,00 per kopie aan te rekenen. 6.3 Eensluidend verklaarde afschriften van de boekhouding van Rewirtus BV evenals alle op die basis afgeleverde rekeningoverzichten en afrekeningen gelden tussen partijen als een voldoende bewijs van de sommen waartoe de klant tegenover Rewirtus BV gehouden is, behoudens tegenbewijs. 6.4 Elke factuur zonder schriftelijk protest binnen 8 dagen na ontvangst wordt aanzien als definitief aanvaard.

Artikel 7

7.1 Alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zijn contant betaalbaar op de zetel van Rewirtus BV, tenzij er voorafgaandelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Ongeacht welke betaaltermijn van toepassing is, zijn alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, steeds netto betaalbaar zonder korting. Alle inningkosten vallen ten laste van de klant. 7.2 Bij niet betaling op de vervaldag, is Rewirtus BV van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling gemachtigd om elke verdere dienstverlening te staken bij de klant zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor mogelijke gevolgen, administratieve boetes door overheidsinstellingen dewelke dit voor de klant met zich zal meebrengen. 7.3 Indien de Klant enig verschuldigd bedrag niet contant dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, heeft Rewirtus BV van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling recht op een intrest aan de rentevoet zoals bepaald conform artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties vermeerderd met 3%, met een minimum van 12% per jaar, vanaf de vervaldag tot op de dag van integrale betaling ; deze maandelijkse intrest is volledig verschuldigd voor elke nieuwe kalendermaand die een aanvang heeft genomen. 7.4 In geval van wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is de klant bovenop de in de voormelde paragraaf bepaalde intrest eveneens gehouden tot een conventionele onverminderbare schadevergoeding ter dekking van de administratieve kosten, andere dan het renteverlies, zoals o.m. kosten van administratie, personeel, etc., die gelijk is aan 20 % van elk onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,00 en dit zonder dat Rewirtus BV het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden integraal doorgerekend aan de in gebreke blijvende klant. 7.5 De (gedeeltelijke) niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. 7.6 Bij niet-betaling op de vervaldag zal iedere betaling van de klant eerst worden aangerekend op de kosten en de schadevergoeding, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom(men). 7.7 Het staat Rewirtus BV vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien Rewirtus BV daartoe overgaat, kan de klant enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij. 7.8 De verschillende schuldvorderingen van Rewirtus BV ten laste van de klant, zelfs wanneer zij betrekking hebben op verschillende dienstverleningen, prestaties en op goederen die niet meer in haar bezit zijn, maken een enige en ondeelbare schuldvordering uit waarvoor Rewirtus BV alle verhaal, rechten en voorrechten zal mogen uitoefenen, die haar door de wet en door onderhavige voorwaarden zijn toegekend. 7.9 Benevens het bepaalde in artikel 8.1 t.e.m. 8.2, komen partijen hierbij uitdrukkelijk overeen dat alle goederen, documenten, diensten, prestaties en gelden, die Rewirtus BV onder zich heeft, haar tot onderpand strekken voor alle vorderingen, die zij ten laste van de Klant heeft of van de eigenaar van de goederen. Deze pandgeving wordt beheerst door de regelen van het handelspand. Deze waarborg komt Rewirtus BV toe welke ook de juridische hoedanigheid is in dewelke zij handelt. 7.10 De schuldvordering van Rewirtus BV voortvloeiende uit de overeenkomst kan gecompenseerd worden met de sommen die Rewirtus BV ongeacht uit welken hoofde aan de Klant zou verschuldigd zijn. 7.11 Tot zekerheid van de volledige nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst, geeft de Klant al zijn huidige en toekomstige handelsvorderingen op derden aan Rewirtus BV in pand. Dit pand strekt tevens tot zekerheid van alle sommen die de klant, nu of in de toekomst, al dan niet samen met anderen, aan Rewirtus BV verschuldigd is of zal worden. Rewirtus BV is ertoe gerechtigd om op kosten van de klant alles te doen om dit pand aan derden tegen te werpen. Ten gevolge van deze verpanding ontzegt de klant zich het recht zowel elke vordering waarvan hij titularis is, te vervreemden als deze ten gunste van derden met om het even welke last te bezwaren zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Rewirtus BV. De klant verbindt zich ertoe op het eerste verzoek van Rewirtus BV alle nodige gegevens betreffende de identiteit van zijn schuldenaars te verschaffen en de titels en documenten houdende vaststelling van voormelde verpande vorderingen aan Rewirtus BV te bezorgen.

Artikel 8

8.1 Geen enkele afstand noch wijziging van deze rechten is mogelijk dan bij een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst ; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van enig recht noch de vertraging in dergelijke uitoefening noch enige andere handeling of nalaten kan als enige afstand, opschorting of wijziging van enig recht worden geïnterpreteerd of daarmee gelijkgesteld. 8.2 De rechten die Rewirtus BV uit deze Overeenkomst kan putten zijn cumulatief ten overstaan van de toepasselijke wetgeving en het gemeen recht en kunnen uitgeoefend worden zo vaak als Rewirtus BV zulks nodig acht.

Artikel 9

9.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen Rewirtus BV en zijn klant of rechthebbenden zullen met toepassing der onderhavige voorwaarden beslecht worden volgens Belgisch recht. 9.2 Betwistingen voortspruitend uit deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid ratione loci van het Vredegerecht van het Kanton Geraardsbergen respectievelijk de Rechtbanken van Oudenaarde. Rewirtus BV mag eveneens, indien zij dat wenst, het geschil aanhangig maken bij elke andere bevoegde rechtbank ratione loci. 9.3 Zonder afbreuk te kunnen doen aan enige voorgaande bepaling, doen de partijen voor welkdanige betekening en/of kennisgeving, keuze van woonplaats, Rewirtus BV op haar maatschappelijke zetel, de klant in de woonplaats of zetel aangeduid in het contract, of bij gebreke daaraan, in de offerte of bestelbon waarnaar alle briefwisseling geldig wordt verzonden. Rewirtus BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van de niet of de niet tijdige mededeling door de Klant van zijn adreswijziging.

Artikel 10

Huidige Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023.

bottom of page